Polityka prywatności

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Cię, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Jazdy iDrive Michał Wojciechowski z siedzibą w Gliwicach, ul. Karolinki 58 lok. 111
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: kursy@szkolajazdy-idrive.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb odpowiedzi na Państwa pytania na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku zamówienia i korzystania z naszych usług, na podstawie odrębnych zgód takich jak np. umowa współpracy.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługę hostingu, podmiot świadczący usługę dostępu do sieci Internet oraz operatora telefonii komórkowej, jeżeli będzie to niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Państwem. W przypadku korzystania z naszych usług Twoje dane mogą być przetwarzane przez inne, wyłącznie uprawnione na podstawie zawartych umów podmioty współpracujące, czyli np. agencje marketingowe oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
 5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób ręczny oraz automatyczny, w tym również w formie profilowania.
 6. Państwa dane nie są przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb odpowiedzi na Twoje pytanie i/lub do czasu żądania ich usunięcia.
 8. Mają Państwo prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich edytowania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy, masz także prawo do skargi do organu nadzoru, tj. GIODO.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument Polityki prywatności dostarcza użytkownikom informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Michał Wojciechowski z siedzibą ul. Karolinki 58 lok. 111 44-100 Gliwice, Polska właściciela szkoły jazdy iDrive.

Szkoła jazdy iDrive  przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe oraz inne informacje przetwarza w związku z korzystaniem przez te osoby z usług szkoły jazdy.

iDrive ceni prywatność wszystkich osób i chce dostarczyć im szczegółowych i zrozumiałych informacji na temat celów przetwarzania pozyskiwanych od tych osób danych osobowych lub innych informacji, zasad ich wykorzystywania i stosowanych środków ochrony w związku z korzystaniem przez te osoby z oferowanych im usług i produktów.

iDrive przestrzega zasad ochrony prywatności użytkowników produktów oraz usług, w tym usług cyfrowych obejmujących w szczególności ich dane osobowe, prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie Kodeks cywilny.

Użytkownik, który nie akceptuje treści niniejszego dokumentu, nie powinien korzystać z usług i produktów świadczonych przez iDrive.

 

 1. Dane Administratora i kontakt

Administratorem danych jest Michał Wojciechowski z siedzibą ul. Karolinki 58 lok. 111 44-100 Gliwice, Polska posiadająca numer NIP: 6551795323 i REGON: ……………….

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, skontaktuj się z nami.

/ adres e-mail: kursy@idrive-szkolajazdy.pl

/ telefon:……………………..

Jeżeli uważasz, że prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Sposób zbierania, zakres danych i cel przetwarzania 

 

Zakres danych: podstrony szkoły jazdy iDrive, zakres czasu spędzanego na każdej z nich, dane dotyczące historii wyszukiwania, adres IP, lokalizacja, ID urządzenia, nazwa domeny, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie przed próbami oszustwa, ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

Realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną

Zakres danych: dane wykorzystywane do logowania i korzystania z usług, obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, login, hasło.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) polegający na realizacji wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

 

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych: niektóre dane osobowe podane dobrowolnie w profilu użytkownika, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, login, hasło, dotyczące korzystania z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: niektóre dane osobowe podane dobrowolnie w profilu użytkownika oraz dane dotyczące korzystania z naszych usług, które są przyczyną złożenia skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji opartych na rzetelności i lojalności.

 

iDrive oświadcza, że w każdym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w przypadkach rejestracji użytkownika, założenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu iDrive określonych przez Michała Wojciechowskiego i dostępnych w biurze szkoły jazdy iDrive.

 

 1. Sposób dopasowania produktów do preferencji

iDrive ma na celu jak najlepsze dopasowanie oferty oraz komunikatów marketingowych do preferencji (profilowanie).

 

Marketing naszych produktów i usług

Zakres danych: w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przy utworzeniu konta użytkownika i zapisane w profilu oraz dane dotyczące aktywności na stronie iDrive, w tym rejestrowanie i przechowywanie za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności to w szczególności: historia wyszukiwania, kliknięcia, odwiedziny podstron, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług, historia, aktywność związana z komunikacją mailową.

Profilowanie: powyższe dane wykorzystujemy do dopasowania informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług do preferencji użytkownika.

Remarketing: w celu dotarcia do potencjalnych użytkowników z naszymi komunikatami marketingowymi poza stroną iDrive korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż iDrive. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod, aby pobrać informacje o aktywności użytkownika. Szczegóły znajdują się w Polityce cookies.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Zrównoważenie interesów: nasz marketing nie będzie nadmiernie ingerował w prywatność użytkowników i nie będzie uciążliwy. Podczas ważenia interesów obu stron braliśmy pod uwagę:

/ dobrowolne wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na podany adres email, zatem zgodnie z oczekiwaniami takie komunikaty będą wysyłane,

/ fakt braku przekazywania danych osobowych, które otrzymujemy, w ten sposób ograniczamy zakres dostępu do powierzonych nam danych,

/ stworzenie konta użytkownika na podstawie przekazanych nam danych osobowych oraz informacji wynikających z aktywności użytkownika (profilowanie); wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji wysyłanych komunikatów marketingowych.

iDrive zapewnia możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową, m.in. z poziomu ustawień konta użytkownika, jak również z poziomu otrzymywanych wiadomości mailowych.

Michał Wojciechowski stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Bazy danych gromadzone przez Michała Wojciechowskiego są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa.

Michał Wojciechowski oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z produktów i usług cyfrowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać telefonicznie: ………………………………………………………

 

 1. Udostępnianie danych osobowych

Dostawcy usług

Podmioty przetwarzające: korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy przetwarzają dane osobowe na nasze polecenie, celem dostarczenia przesyłki do użytkownika. Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce.

 

Organy państwowe

Adar może ujawnić wybrane informacje dotyczące użytkownika właściwym organom administracji publicznej (policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa lub dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniem przepisów prawa.

 

 1. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników i kursantów przechowujemy przez okres trwania kursu, aby móc realizować usługę zgodnie z Regulaminem oraz do celów marketingowych, jeśli taka zgoda została wyrażona. Po zakończeniu dane zostaną zanonimizowane z wyłączeniem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji, informacja o wyrażonych zgodach. Te dane będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia kursu w celu rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z usług.

Dane użytkowników przechowujemy zgodnie z polityką plików cookies.

 

 1. Prawa i obowiązki użytkowników 

W każdym przypadku użytkownicy usług dla których administratorem danych jest Michał Wojciechowski mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Każdy użytkownik ma prawo cofnąć zgody, które zostały wcześniej udzielone. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

Prawo dostępu do danych

Każdy użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie na temat przetwarzania danych.

/ Możesz uzyskać dostęp do własnych danych osobowych.

/ Możesz otrzymać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach (lub kategoriach odbiorców), planowanym okresie przechowywania (lub kryteriach ustalania tego okresu), prawach przysługujących na mocy RODO, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

/ Możesz uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

Każdy użytkownik ma prawo sprostować lub uzupełnić swoje dane, jeśli są nieprawdziwe bądź niekompletne. Może to zrobić samodzielnie na swoim koncie użytkownika lub wysłać taką prośbę do administratora.

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia danych, które jest równoważne z żądaniem usunięcia konta użytkownika.

Prawo to przysługuje, gdy:

/ została wycofana określona zgoda,

/ dane osobowe przestały być niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

/ został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w określonym celu,

/ dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Adar może zachować pewne dane osobowe, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji).

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każdy użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Prawo to przysługuje, gdy:

/ osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

/ osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

/ osoba, której dane dotyczą, zażąda od administratora danych, które zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania danych powinny zostać usunięte, ale które są potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących tej osobie lub wobec niej,

/ został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

Każdy użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały do nas dostarczone, w postaci pliku zdatnego do odczytania na innym komputerze (np. plik csv).  Dane te może przesłać do innego dostawcy usług lub może poprosić obecnego administratora o wysyłkę tych danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

Prawo do sprzeciwu

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych, w tym profilowania. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail, powiadomień w aplikacji mobilnej oznacza sprzeciw użytkownika dotyczący przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli sprzeciw nie będzie stał w sprzeczności z podstawą prawną do przetwarzania danych, usuniemy dane, wobec wykorzystywania których został wniesiony sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

Wykonanie wyżej wymienionych uprawnień spełnimy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu zgłoszenia. Jeżeli ze względu na skomplikowanie zgłoszenia lub dużą liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, o czym poinformujemy.

Ze względów technicznych potrzebujemy 24 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych ustawień w naszym systemie. Dlatego może się zdarzyć, że podczas aktualizacji systemu użytkownik otrzyma jeszcze od nas wiadomość e-mail, z której rezygnuje.

 

 1. Prawa autorskie

Prawa autorskie szkoły jazdy iDrive oraz wszelkich prezentowanych materiałów pisemnych i graficznych dostarczanych w ramach usług szkoły jazdy iDrive należą do Michała Wojciechowskiego o ile nie zostaną oznaczone inaczej.

Michał Wojciechowski zezwala na kopiowanie prezentowanych materiałów pisemnych i graficznych wyłącznie w celach prywatnych do użytku własnego lub na zasadzie określonej w licencji udzielanej na podstawie odrębnie zawieranej umowy.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice w części lub całości, w tym zamieszczonych w nim materiałów pisemnych i graficznych, jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Michałem Wojciechowskim. Rozpowszechnianie i korzystanie z takich materiałów jakąkolwiek metodą jest chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. i musi być wcześniej uzgodnione z Michałem Wojciechowskim.

Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora albo niezgodnie z powyższymi postanowieniami jest naruszeniem prawa autorskiego.

 

 1. Zmiany w dokumencie Polityki prywatności

Michał Wojciechowski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie przez opublikowanie nowej Polityki prywatności w używanych w tym celu kanałach informacyjnych. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy uprzejmie o kontakt pod adresem kursy@idrive-szkolajazdy.pl

Wprowadzenie zmian do Polityki prywatności nie będzie miało wpływu na fakt, że Michał Wojciechowski w żadnym przypadku nie udostępnia i nie sprzedaje posiadanych danych osobowych użytkowników.